Изготвяне на Комплексни екологични експертизи със здравни оценки за РЗИ и РИОСВ, съгласно приложение 2 от Закона за опазване на околната среда и провеждане на процедурата за ОВОС за производствени, складови, търговски и обслужващи обекти при тяхната регистрация с държавните инстанции и разкриването им за започване на дейност.