Съгласуване на инвестиционни намерения и разкриване на производствени, складови, търговски и обслужващи обекти в РИОСВ, МОСВ, чрез изготвяне на Доклад по ОВОС, ЕО.