Защо се изготвя здравната оценка на строителните материали:

  • Здравната оценка на строителните материали се изготвя с цел да се удостовери тяхната безопасност за здравето на потребителите, които ще ги ползват в бита, производствените помещения и др. места.

Строителните материали присъстват масово в бита на човека, влагат се при изграждане на производствени помещения, обекти в сферата на обслужването, в обществените сгради, при изграждане на населените места, пътищата и т.н.

Строителните продукти се добиват и произвеждат, както от естествени суровини, така и по синтетичен път. Много често те са смес от естествени продукти и синтетични такива. За да изпълняват своето предназначение строителните материали трябва да отговарят на ред изисквания, а именно да са устойчиви на въздействието на средата (температура, влажност, инсолация), да имат дълъг експлоатационен срок, да отговарят на естетическите потребности на човека и ред други.

Едно от най-важните изисквания към строителните материали е те да са безопасни за здравето на човека и околната среда (при ползването им по предназначение).

Материалите трябва да са безопасни и за околната среда, особено когато са в пряк контакт с нея, както и в случаите, когато се превръщат в отпадъци. Изготвянето на здравни оценки за строителни материали по отношение тяхната приложимост и здравно-екологична безопасност е важен етап при оценката на съответствието на продуктите. Когато инвеститорите предлагат на пазара строителни материали, на които е извършена здравна оценка, определен е състава на летливите органични съединения (ЛОС), същите са конкурентни на пазара. Те се приемат от потребителите и контролните органи, като стока с добро качество, купувачите към тях се отнасят с доверие, тъй като е видно, че те отговарят на Европейското и Българско Законодателство и изисквания.

Инвеститорите, които държат на доброто име на търговската си марка следят за доброто качество на своите продукти. Те притежават здравни оценки за произвежданите от тях строителни материали, имат оценка за състав, количество и здравна безопасност на летливите органични съединения (ЛОС), тъй като в дългосрочен план това спомага за утвърждаването им на пазара. Експертите от ИНТЕР КОНСУЛТ КО в продължение на много години с работата си са спечелили доверието на редица водещи български и чуждестранни производители на строителни продукти. Със 100% увереност твърдим, че фирмата ни е водеща в България относно извършване на здравни оценки за приложимост и безопасност на строителни материали.

Защо се изготвя здравно-екологични оценки и експертизи за съгласуване на обекти с РЗИ, МЗ и РИОСВ.

  • Същите се изготвят с цел определяне на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве на предвидените дейности и тяхното въздействие върху околната среда, човешкото здраве. Експертизата се изготвя с цел да се издаде Становище от РЗИ и МЗ, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.